فیلترها
تنظیمات
جستجو
تولیدکننده: مونلیکه

ﻣﭙﯿﻠﮑﺲ ﺑﻮردر ﺳﺎﮐﺮوم (Mepilex Sacrum)

تماس بگیرید
ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻓﻮم ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺟﺎذب ﺑﺮاى ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺎﮐﺮوم
کد محصول: 282000
*
وضعیت: لطفاً ویژگی(های) ضروری را انتخاب کنید.

زﺧﻢ ﻫﺎى ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ زﯾﺎد ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺎﮐﺮوم

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮى از زﺧﻢ ﻫﺎى ﻓﺸﺎرى و درﻣﺎن آﻧﻬﺎ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺎﮐﺮوم (ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺳﺘﯿﺞ ﻫﺎ)

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺻﻄﮑﺎك ( ﭘﻮﺳﺖ Shear & Friction) و ﺳﺎﯾﺶ

نقد و نظر خود را بنویسید
*
*
  • بد
  • عالی
*
*
*

زﺧﻢ ﻫﺎى ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ زﯾﺎد ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺎﮐﺮوم

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮى از زﺧﻢ ﻫﺎى ﻓﺸﺎرى و درﻣﺎن آﻧﻬﺎ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺎﮐﺮوم (ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺳﺘﯿﺞ ﻫﺎ)

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺻﻄﮑﺎك ( ﭘﻮﺳﺖ Shear & Friction) و ﺳﺎﯾﺶ

برچسب‌های محصول